تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 

استانداردهای تدوين جديد افزایه های سیالات حفاری (ویژگی ها و روش آزمون) به شماره¬های IPS-G-DR-900:2023 و IPS-G-DR-905:2023 و IPS-G-DR-910:2023 و IPS-G-DR-915:2023 و IPS-G-DR-920:2023 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداری می باشد.

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 

استاندارد تدوين جديد الزامات و ضوابط فنی ارزیابی و انتخاب ماده شیمیایی رسوب زدای مناسب جهت استفاده در خطوط لوله دریایی پارس جنوبی به روش برخط، به شماره IPS-G-DR-880:2023 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 

استاندارد تدوين جديد روش های آزمون اندازه گیری خواص سیالات حفاری به شماره IPS-G-DR-875:2023 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

   

گروه دورانV6.1.3.0