رشته لوله کشی (ٍPI)

2021-05-15


استاندارد IPS-E-PI-140:2019 با شماره ملي 22857 در بخش استانداردهاي معتبر و اجباري قابل بهره برداري مي باشد.


بيشتر
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر