رشته ایمنی (SF)

2021-05-15


نسخه اصلاح شده استاندارد IPS-C-SF-550 با عنوان SAFETY BOUNDARY LIMIT در بخش استانداردهاي معتبر و اجباري قابل بهره برداري مي باشد.


با توجه به  به روزرساني استاندارد نفت ايران به شماره IPS-C-SF-550 در كميته مرجع تخصصي و انجام برخي اصلاحات انجام شده مطابق جداول مقررات ايمني شركت ملي نفت ايران، آخرين نسخه استاندارد كه به مباحث فاصله گذاري ايمن و موارد مرتبط مي پردازد جهت بهره برداري لازم بر روي سامانه قرار گرفت و آخرين نسخه ملاك عمل است.
بيشتر
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر