رشته حفاظت فني (TP)

2021-02-01


استانداردهاي تدوين جديد، جايگزين و منسوخ شده در رشته حفاظت فني (TP)


 
  • استاندارد 2019:IPS-E-TP-702 توسط كميته مرجع تخصصي جايگزين استاندارد منسوخ شده IPS-E-TP-700:2009 اعلام شد كه دربخش استانداردهای معتبر قابل بهره برداري مي باشد.
  • استاندارد تدوين جديد IPS-M-TP-790:2019  دربخش استانداردهای معتبرقابل بهره برداري مي باشد.
  • استانداردهاي IPS-M-TP-185:1996 ، IPS-M-TP-673:1995 و 1997:IPS-M-TP-676 توسط كميته مرجع تخصصي مربوطه منسوخ اعلام شدند.
بيشتر
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر