تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ 

نسخه اصلاح شده استاندارد IPS-C-SF-550 با عنوان SAFETY BOUNDARY LIMIT در بخش استانداردهاي معتبر و اجباري قابل بهره برداري مي باشد.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ 

ويرايش جديد استاندارد IPS-E-PR-700:2018 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ 

ويرايش جديد استانداردهای IPS-E-PR-380:2019 و IPS-E-PR-360:2021 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

   

گروه دورانV6.0.19.0