سه‌شنبه 14 مرداد 1399
ابزاردقیق  (IN)*معتبر
 
  IPS    آخرين ويرايش          دوزبانه /فارسی          عنوان
                 IPS-C-IN-100                                                     2015                                                                                                            استاندارد نصب و سـاخت برای تجهیزات عمومی بازرسی در محل، کالیبراسیون و آزمون ابزاردقیق و سامانه‌های ابزاردقیق 
                           IPS-C-IN-110                                                       2008                                      دو زبانهدو زبانه            استاندارد عملیات اجرائی براي ادوات ابزار دقيق فشار  
                           IPS-C-IN-120                                                       2009                                      دو زبانهدو زبانه            استاندارد نصب برای ادوات ابزار دقیق دما 
                           IPS-C-IN-130                                                       2013                                                                                            استاندارد نصب و سـاخت برای  ادوات ابزاردقیق جریان سیال 
                 IPS-C-IN-140                                   2013                                                                  استاندارد نصب و سـاخت برای  ادوات ابزاردقیق سطح سیال 
           IPS-C-IN-160                       2015                                            استاندارد نصب و سـاخت برای شیرهای کنترل 
 IPS-C-IN-190   2010            دو زبانه            استـاندارد نصب و سـاخت بـرای روش های انتقـال 
 IPS-C-IN-240   2014                      استاندارد عملیات اجرائی برای اندازه گیری هیدروکربن های مایع در مبادلات تجاری
IPS-E-IN-100 2016               استاندارد مهندسی برای  ادوات ابزاردقیق عمومی
IPS-E-IN-105 2012        استاندارد مهندسی برای کارگاه ابزاردقیق، چیدمان، آزمون و ابزارهای کالیبراسیون
IPS-E-IN-110 2009     دو زبانه     استـاندارد مهنـدسی بـرای ادوات ابزار دقیق اندازه گیری فشار
IPS-E-IN-120 2010     دو زبانه     استاندارد مهندسي براي ابزار دقیق دما
IPS-E-IN-130 2013              استاندارد مهندسي براي  ادوات ابزاردقیق جریان سیال
IPS-E-IN-140 2013           استاندارد مهندسي براي  ادوات ابزاردقیق سطح سیال
IPS-E-IN-160 2015        استاندارد مهندسی برای شیرهای کنترل
IPS-E-IN-180 2013    استاندارد مهندسی برای منابع تغذیه و سامانه های توزیع برق تجهیزات ابزاردقیق
IPS-E-IN-190 2010 دو زبانه استاندارد مهندسي براي سيستم هاي ارسال
IPS-E-IN-240 2020 استاندارد مهندسی برای اندازه گیری هیدروکربن‌های مایع (مبادلات تجاری)
IPS-G-IN-150 2018 فارسي صنعت نفت-ابزارهاي اندازه‌گيري درون و برون‌چاهي - آیین کار
IPS-G-IN-160 2018 فارسي صنعت نفت-شيرهاي كنترل ايمني و تجهيزات جانبي- آیین کار
IPS-G-IN-200 2016 استاندارد عمومی برای سامانه های هوای ابزاردقیق
IPS-G-IN-210 2010 دو زبانه استاندارد  عمومي برای حفاظت ابزاردقیق
IPS-G-IN-220 2010 دو زبانه استاندارد مهندسي و نصب براي مراكز كنترل
IPS-G-IN-230 2012 استاندارد عمومی برای آنالایزرهای برخط
IPS-G-IN-240 2018 فارسي صنعت نفت- سيستم‌هاي اندازه‌گيري جريان سيال در مبادلات تجاري (مايع، گاز و گاز مرطوب)
IPS-G-IN-250 2014 استاندارد مهندسی و عملیات اجرایی برای سامانه کنترل فرآیند
IPS-G-IN-260 2006 استاندارد مهندسی و نصب برای چراغ‌های هشدار، آلارم ها و سامانه های حفاظتی
IPS-G-IN-270 2010 دو زبانه استـاندارد عمومی بـرای ادوات ابزاردقیق تجهیزات آشکارسازی  گاز و آتش
IPS-G-IN-290 2013 استاندارد مهندسی و عملیات اجرایی برای کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر
IPS-G-IN-300 2014 اندازه گیری مخازن نفت و فرآورده های نفتی
IPS-I-IN-100 2015 استاندارد بازرسی برای سامانه های ابزاردقیق عمومی
IPS-I-IN-115 2005 بازرسی دوره ای برای ابزاردقیق
IPS-M-IN-110 2010 دو زبانه استاندارد كالا و تجهيزات برای ادوات ابزار دقیق اندازه گيري فشار 
IPS-M-IN-120 2010 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات براي تجهيزات ابزاردقیق دما
IPS-M-IN-130 2013 استاندارد کالا و تجهیزات برای ادوات ابزاردقیق جریان سیال
IPS-M-IN-140 2013 استاندارد کالا و کیفیت کنترل برای ادوات ابزاردقیق سطح سیال
IPS-M-IN-150 2007 استاندارد کالا و تجهیزات برای سیستم های دریافت
IPS-M-IN-160 2015 استاندارد کالا و تجهیزات برای شیرهای کنترل
IPS-M-IN-190 2010 دو زبانه استـاندارد كالا و تجهيزات بـرای سيستم هاي ارسال  
IPS-M-IN-220 2010 دو زبانه استاندارد كالا و تجهيزات برای تابلوهای کنترل و سیستم کابینت‌های ابزار دقيق
IPS-M-IN-240 2012 استاندارد کالا برای اندازه گیری هیدروکربنهای مایع (مبادلات تجاری)
IPS-M-IN-250 2014 استاندارد کالا و تجهیزات برای سامانه کنترل فرآیند
IPS-M-IN-260 2006 استاندارد کالا و تجهیزات برای سامانه های هشدار و حفاظت
IPS-M-IN-280 2007 استاندارد کالا برای اقلام متفرقه ابزاردقیق
IPS-M-IN-290 2013 استاندارد کالا و تجهیزات برای کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر