چهارشنبه 22 مرداد 1399
سیویل، سازه و ساختمان  (CE)*معتبر
 
IPS آخرين ويرايش دوزبانه/فارسی عنوان
IPS-C-CE-112 2014 استاندارد اجرايی برای عملیات خاکی
IPS-C-CE-132 2009 دو زبانه استاندارد اجرايی برای شالوده‌‌ها، شمعها و ديوارهای حائل
IPS-C-CE-200 2009 دو زبانه استاندارد اجرايی برای سازه های بتنی
IPS-C-CE-210 2009 دو زبانه استاندارد اجرايی برای سازه‌هاي فولادی
IPS-C-CE-260 2014 استاندارد اجرايی برای ضد آتش
IPS-C-CE-342 2016 استاندارد اجرايی برای سیستمهای تامین آب و دفع فاضلاب
IPS-C-CE-355 2015 استاندارد اجرايی برای تخریب
IPS-E-CE-110 2015 استاندارد مهنــدسی برای مهندسی خاک
IPS-E-CE-120 2009 دو زبانه استـاندارد مهنــدسی بـرای شالوده‌ها
IPS-E-CE-130 2009 دو زبانه استــاندارد مهنــدسی برای شمـع‌ها
IPS-E-CE-140 2009 دو زبانه استاندارد  مهندسی برای دیوارهای حایل و حفاظت شیرواني
IPS-E-CE-160 2013 استاندارد مهنــدسی برای طرح هندسی راهها و خیابانها
IPS-E-CE-200 2008 دو زبانه استـاندارد مهنــدسی برای سـازه‌های بتنـی
IPS-E-CE-210 2009 دو زبانه استـاندارد مهنــدسی برای سازه‌هـای فـولادی 
IPS-E-CE-260 2014 استاندارد مهنــدسی برای ضد آتش در ساختمان
IPS-E-CE-340 2014 استاندارد مهنــدسی برای سیستمهای تامین و توزیع آب
IPS-E-CE-380 2013 استاندارد مهنــدسی برای سیستمهای جمع آوری آبهای سطحی خارج از ساختمان
IPS-E-CE-390 2016 استاندارد مهنــدسی برای برای جمع آوری فاضلاب ساختمان
IPS-E-CE-400 2012 استاندارد مهنــدسی بـراي تصفیه بهداشتی فاضلاب
IPS-E-CE-500 2009 دو زبانه استـاندارد مهنــدسی بـراي بـارگـذاري
IPS-G-CE-170 2012 استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي پلها، آبروها و سازه های مرتبط
IPS-G-CE-182 2011 استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي روسازی راهها
IPS-G-CE-250 2015 استاندارد مهنـدسي، اجرایي و كالا بـراي دودکشهای صنعتی
IPS-G-CE-270 2012 استاندارد مهنـدسي، اجرایي و كالا بـراي حفاظها و دروازه ها
IPS-G-CE-470 2012 استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي تاسیسات خشکی
IPS-G-CE-480 2013 استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي نصب تاسیسات دریایی
IPS-M-CE-105 2008 دو زبانه استــاندارد مـــواد بــراي مصـالح ساختمانـي


 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر