یکشنبه 16 شهریور 1399
حفاري  (DR)*معتبر
 
 IPS  آخرين ويرايش دوزبانه/فارسی  عنوان 
IPS-G-DR-100 2018 فارسی صنعت نفت - تجهيزات تكميل درون چاهی
IPS-G-DR-200 2018 فارسی صنعت نفت مته‌هاي حفاري دورانی
IPS-G-DR-300 2018 فارسی صنعت نفت- لوله هاي جداری و مغزی چاه ها
IPS-G-DR-400 2018 فارسی صنعت نفت- لوله هاي حفاري
IPS-G-DR-500 2018 فارسی صنعت نفت- لوله هاي مغزی سیار
IPS-G-DR-700 2021 فارسی صنعت نفت-الزامات و ضوابط فنی نمودارگیری ازچاه های نفت و گاز
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر