یکشنبه 16 شهریور 1399
فرآورده‌های نفتی  (PP)*معتبر
 
 IPS  آخرين ويرايش دوزبانه/فارسی  عنوان 
IPS-T-PP-100 2018 فارسی فرآورده های نفتی- اندازه¬گیری مقدار آب در نفت خام به روش تقطير
IPS-T-PP-105 2018 فارسی فرآورده های نفتی- اندازه¬گیری آب و رسوبات در نفت¬خام به روش سانتريفيوژ (دستورالعمل آزمايشگاهي)
IPS-T-PP-110 2018 فارسی فرآورده های نفتی- تعیین چگالی و چگالی نسبي نفت خام با دستگاه چگالی سنج ديجيتال
IPS-T-PP-115 2018 فارسی فرآورده های نفتی- تقطیر مخلوطهای هیدروکربنی سنگین (روش تقطیر در خلا با دستگاه پات استیل)
IPS-T-PP-120 2018 فارسی فرآورده های نفتی- تعيين نيتروژن در هيدروكربن هاي مايع، نفت خام و فرآورده هاي نفتي به روش نور افشاني شيميايي  با ورودي قايق
IPS-T-PP-125 2021 فارسی فرآورده‌های نفتی- اندازه‌گیری انواع هیدروکربن در فرآورده‌های نفتی مایع به روش جذب سطحی شناساگر فلوئورسانس کننده-روش آزمون
IPS-T-PP-130 2021 فارسی فرآورده‌های نفتی - عدد اسيدي و اسيدهاي نفتي به طريق تيتراسيون
IPS-T-PP-135 2021 فارسی تعیین آب در نفت خام توسط تیتراسیون حجم‌سنجی کارل فیشر - روش آزمون
IPS-T-PP-140 2021 فارسی خوردگی تیغه مس در فرآورده‌های نفتی با نوار مسی-روش آزمون
IPS-T-PP-145 2021 فارسی فرآورده‌های نفتی- عدد خنثی‌سازی به روش تیتراسیون پتانسیومتری- روش آزمون

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر