سه‌شنبه 25 آذر 1399 لوله‌کشی و خطوط لوله (PI) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2009 IPS-C-PI-140 (1)  جايگزين با 1997 IPS-C-PI-140(0)
2005 IPS-C-PI-240(1)  جايگزين با 1997 IPS-C-PI-240(0)
2008 IPS-C-PI-240 (2)  جايگزين با 2005 IPS-C-PI-240(1)
2001 IPS-C-PI-270(1)  جايگزين با 1993 IPS-C-PI-270(0)
2009 IPS-C-PI-270 (2)  جايگزين با 2001 IPS-C-PI-270(1)
2009 IPS-C-PI-290 (1)  جايگزين با 1997 IPS-C-PI-290(0)
2002 IPS-C-PI-350(1)  جايگزين با 1996 IPS-C-PI-350(0)
2009 IPS-C-PI-350 (2)  جايگزين با 2002 IPS-C-PI-350(1)
2002 IPS-C-PI-370(1)  جايگزين با 1993 IPS-C-PI-370(0)
2010 IPS-C-PI-370 (2)  جايگزين با 2002 IPS-C-PI-370(1)
2009 IPS-C-PI-410 (1)  جايگزين با 1997 IPS-C-PI-410(0)
2009 IPS-E-PI-140(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PI-140(0)
2019 IPS-E-PI-140 (2)  جايگزين با 2009 IPS-E-PI-140(1)
2014 IPS-E-PI-200 (1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PI-200(0)
2012 IPS-E-PI-221 (1)  جايگزين با 2000 IPS-E-PI-221(0)
2005 IPS-E-PI-240(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PI-240(0)
2009 IPS-E-PI-240(2)  جايگزين با 2005 IPS-E-PI-240(1)
2010 IPS-G-PI-230(1)  جايگزين با 1997 IPS-G-PI-230(0)
2015 IPS-G-PI-230(2)  جايگزين با 2010 IPS-G-PI-230(1)
2005 IPS-G-PI-280(1)  جايگزين با 1997 IPS-G-PI-280(0)
2009 IPS-G-PI-280(2)  جايگزين با 2005 IPS-G-PI-280(1)
2003 IPS-M-PI-110(1)  جايگزين با 1997 IPS-M-PI-110(0)
2002 IPS-M-PI-130(1)  جايگزين با 1993 IPS-M-PI-130(0)
2006 IPS-M-PI-150(1)  جايگزين با 1997 IPS-M-PI-150(0)
2013 IPS-M-PI-150(2)  جايگزين با 2006 IPS-M-PI-150(1)
2002 IPS-M-PI-190(1)  جايگزين با 1997 IPS-M-PI-190(0)
2004 IPS-M-PI-190(2)  جايگزين با 2002 IPS-M-PI-190(1)
2014 IPS-M-PI-190(3)  جايگزين با 2004 IPS-M-PI-190(2)
2020 IPS-M-PI-190(4)  جايگزين با 2014 IPS-M-PI-190(3)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر