سه‌شنبه 25 آذر 1399 حفاظت فنی  (TP) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2010 IPS-C-TP-101(1) جايگزين با 1996 IPS-C-TP-101(0)
2010 IPS-C-TP-102(1) جايگزين با 1996 IPS-C-TP-102(0)
2009 IPS-C-TP-274(1) جايگزين با 1997 IPS-C-TP-274(0)
2010 IPS-C-TP-352(1) جايگزين با 1997 IPS-C-TP-352(0)
2010 IPS-C-TP-701(1) جايگزين با 1997 IPS-C-TP-701(0)
2010 IPS-C-TP-742(1) جايگزين با 1997 IPS-C-TP-742(0)
2009 IPS-E-TP-100(1) جايگزين با 1994 IPS-E-TP-100(0)
2009 IPS-E-TP-270(1) جايگزين با 1997 IPS-E-TP-270(0)
2010 IPS-E-TP-350(1) جايگزين با 1997 IPS-E-TP-350(0)
2009 IPS-E-TP-700(1) جايگزين با 1996 IPS-E-TP-700(0)
2019 IPS-E-TP-702(1) جايگزين با 2009 IPS-E-TP-700(1)
2010 IPS-E-TP-740(1) جايگزين با 1997 IPS-E-TP-740(0)
2010 IPS-E-TP-780(1) جايگزين با 1997 IPS-E-TP-780(0)
2010 IPS-E-TP-820(1) جايگزين با 1997 IPS-E-TP-820(0)
    منسوخ  1993 IPS-M-TP-165(0)
2001 IPS-M-TP-168(1)  جايگزين با 1996 IPS-M-TP-168(0)
    منسوخ  1993 IPS-M-TP-170(0)
    منسوخ  1996 IPS-M-TP-185(0)
    منسوخ  1995 IPS-M-TP-673(0)
منسوخ  1997 IPS-M-TP-676(0)
2021  IPS-M-TP-750(1) جايگزين با 1997 IPS-M-TP-750(0)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر