سه‌شنبه 25 آذر 1399 تأسیسات مکانیکی ساختمان  (AR) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2009 IPS-C-AR-110 (1) جايگزين با 1995 IPS-C-AR-110(0)
2009 IPS-E-AR-100 (1) جايگزين با 1996 IPS-E-AR-100(0)
2009 IPS-E-AR-120 (1) جايگزين با 1996 IPS-E-AR-120(0)
2009 IPS-M-AR-105 (1) جايگزين با 1994 IPS-M-AR-105(0)
2009 IPS-M-AR-125 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-AR-125(0)
2010 IPS-M-AR-145 (1) جايگزين با 1996 IPS-M-AR-145(0)
2010 IPS-M-AR-225 (1) جايگزين با 1996 IPS-M-AR-225(0)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر