سه‌شنبه 25 آذر 1399 سیویل، سازه و ساختمان  (CE) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2009 IPS-C-CE-132 (1) جايگزين با 1996 IPS-C-CE-132(0)
2009 IPS-C-CE-200 (1) جايگزين با 1996 IPS-C-CE-200(0)
2009 IPS-C-CE-210 (1) جايگزين با 1996 IPS-C-CE-210(0)
2009 IPS-E-CE-120 (1) جايگزين با 1995 IPS-E-CE-120(0)
2009 IPS-E-CE-130 (1) جايگزين با 1996 IPS-E-CE-130(0)
2009 IPS-E-CE-140 (1) جايگزين با 1996 IPS-E-CE-140(0)
2008 IPS-E-CE-200 (1) جايگزين با 1996 IPS-E-CE-200(0)
2009 IPS-E-CE-210 (1) جايگزين با 1996 IPS-E-CE-210(0)
1996 IPS-E-AR-360 (0) تغييريافته به 1996 IPS-E-CE-360(0)
2013 IPS-E-CE-380 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-CE-380(0)
2009 IPS-E-CE-500 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-CE-500(0)
2012 IPS-G-CE-470 (1) جايگزين با 1995 IPS-G-CE-470(0)
2003 IPS-M-CE-105(1) جايگزين با 1997 IPS-M-CE-105(0)
2008 IPS-M-CE-105(2) جايگزين با 2003 IPS-M-CE-105(1)
2003 IPS-M-CE-105(1) جايگزين با 1996 IPS-M-CE-165(0)
1996 IPS-M-AR-345 (0) تغييريافته به 1996 IPS-M-CE-345(0)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر