سه‌شنبه 25 آذر 1399 برق (EL) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2009 IPS-C-EL-115(1) جايگزين با 1997 IPS-C-EL-115(0)
2012 IPS-E-EL-100(1) جايگزين با 1997 IPS-E-EL-100(0)
2012 IPS-E-EL-110(1) جايگزين با 1994 IPS-E-EL-110(0)
2016 IPS-E-EL-110(2) جايگزين با 2012 IPS-E-EL-110(1)
2016 IPS-E-EL-160(1) جايگزين با 1997 IPS-E-EL-160(0)
2009 IPS-I-EL-215 (1) جايگزين با 1997 IPS-I-EL-215(0)
2012 IPS-I-EL-217(1) جايگزين با 1996 IPS-I-EL-217(0)
2016 IPS-I-EL-217 (2) جايگزين با 2012 IPS-I-EL-217(1)
2009 IPS-M-EL-131 (2) جايگزين با 2005 IPS-M-EL-131(1)
2005 IPS-M-EL-131(1), IPS-M-EL-132(1) جايگزين با 1994 IPS-M-EL-132(0)
2009 IPS-M-EL-132 (2) جايگزين با 2005 IPS-M-EL-132(1)
2013 IPS-M-EL-138 (1) جايگزين با 1994 IPS-M-EL-138(0)
2004 IPS-M-EL-143(1), IPS-M-EL-144(1) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-140(0)
2004 IPS-M-EL-143(2) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-142(0)
2009 IPS-M-El-143(2) جايگزين با 2004 IPS-M-EL-143(1)
2019 IPS-M-EL-143 (3) جايگزين با 2009 IPS-M-El-143(2)
2013 IPS-M-EL-144(2) جايگزين با 2004 IPS-M-EL-144(1)
2020 IPS-M-EL-144 (3) جايگزين با 2013 IPS-M-EL-144(2)
2021 IPS-M-EL-144 (4) جايگزين با 2020 IPS-M-EL-144 (3)
2002 IPS-M-EL-150(1) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-150(0)
2005 IPS-M-EL-151(1), IPS-M-EL-152(1) جايگزين با 2002 IPS-M-EL-150(1)
2013 IPS-M-EL-151(2) جايگزين با 2005 IPS-M-EL-151(1)
2009 IPS-M-EL-152(2) جايگزين با 2005 IPS-M-EL-152(1)
2015 IPS-M-EL-152(3) جايگزين با 2009 IPS-M-EL-152(2)
2009 IPS-M-EL-155(1) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-155(0)
2015 IPS-M-EL-161 (2) جايگزين با 2007 IPS-M-EL-161(1)
2004 IPS-M-EL-143 (2) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-165(0)
2003 IPS-M-EL-174 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-172(0)
2003 IPS-M-EL-174 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-174(0)
2008 IPS-M-EL-174 (2) جايگزين با 2003 IPS-M-EL-174(1)
2003 IPS-M-EL-176 (1) جايگزين با 1994 IPS-M-EL-176(0)
2009 IPS-M-EL-176 (2) جايگزين با 2003 IPS-M-EL-176(1)
2006 IPS-M-EL-181(1) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-180(0)
2010 IPS-M-EL-181 (2) جايگزين با 2006 IPS-M-EL-181(1)
2007 IPS-M-EL-161 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-185(0)
2009 IPS-M-EL-190 (1) جايگزين با 1996 IPS-M-EL-190(0)
2013 IPS-M-EL-240 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-240(0)
2003 IPS-M-EL-271(1), IPS-M-EL-272(1), IPS-M-EL-273(1) جايگزين با 1994 IPS-M-EL-270(1)
2014 IPS-M-EL-271 (2) جايگزين با 2003 IPS-M-EL-271(1)
2014 IPS-M-EL-272 (2) جايگزين با 2003 IPS-M-EL-272(1)
2014 IPS-M-EL-273 (2) جايگزين با 2003 IPS-M-EL-273(1)
2007 IPS-M-EL-161 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-EL-290(0)

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر