سه‌شنبه 25 آذر 1399 عمومی  (GN) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2004 IPS-E-GN-000(2) جايگزين با 1997 IPS-E-GN-000(0)
2005 IPS-E-GN-000(3) جايگزين با 2004 IPS-E-GN-000(2)
2007 IPS-E-GN-000(4) جايگزين با 2005 IPS-E-GN-000(3)
2010 IPS-E-GN-000(5) جايگزين با 2007 IPS-E-GN-000(4)
2012 IPS-E-GN-000(6) جايگزين با 2010 IPS-E-GN-000(5)
2013 IPS-E-GN-000(7) جايگزين با 2012 IPS-E-GN-000(6)
2014 IPS-E-GN-000(8) جايگزين با 2013 IPS-E-GN-000(7)
2015 IPS-E-GN-000(9) جايگزين با 2014 IPS-E-GN-000(8)
2016 IPS-E-GN-000(10) جايگزين با 2015 IPS-E-GN-000(9)
2020 IPS-E-GN-000(11) جايگزين با 2016 IPS-E-GN-000(10)
2011 IPS-E-GN-100 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-GN-100(0)
2012 IPS-E-GN-120 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-GN-120(0)
2005 IPS-G-GN-180 (1) جايگزين با 1997 IPS-G-GN-180(0)
2009 IPS-G-GN-180 (2) جايگزين با 2005 IPS-G-GN-180(1)
2018 IPS-G-GN-220 (1) جايگزين با 2015 IPS-G-GN-220(0)
2009 IPS-I-GN-335 (1) جايگزين با 1997 IPS-I-GN-335(0)
2004 IPS-M-GN-130(1) جايگزين با 1997 IPS-M-GN-130(0)
2008 IPS-M-GN-130 (2) جايگزين با 2004 IPS-M-GN-130(1)
2004 IPS-M-GN-140 (1) جايگزين با 1997 IPS-M-GN-140(0)
2009 IPS-M-GN-150 (1) جايگزين با 1996 IPS-M-GN-150(0)
2005 IPS-M-GN-170(1) جايگزين با 1997 IPS-M-GN-170(0)
2008 IPS-M-GN-170 (2) جايگزين با 2005 IPS-M-GN-170(1)
2009 IPS-M-GN-210 (1) جايگزين با 1997 IPS-M-GN-210(0)
2013 IPS-M-GN-260 (1) جايگزين با 1997 IPS-M-GN-260(0)
2008 IPS-M-GN-350 (2) جايگزين با 2005 IPS-M-GN-350(1)
2009 IPS-M-GN-360 (1) جايگزين با 1997 IPS-M-GN-360(0)
2009 IPS-M-GN-365 (2) جايگزين با 2003 IPS-M-GN-365(1)
2009 IPS-M-GN-375 (1) جايگزين با 1997 IPS-M-GN-375(0)
2009 IPS-M-GN-450 (1)  جايگزين با 1996 IPS-M-GN-450(0)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر