سه‌شنبه 25 آذر 1399 ابزاردقیق  (IN) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2005 IPS-C-IN-100(1) جايگزين با 1997 IPS-C-IN-100(0)
2015 IPS-C-IN-100 (2) جايگزين با 2005 IPS-C-IN-100(1)
2008 IPS-C-IN-110 (1) جايگزين با 1993 IPS-C-IN-110(0)
2009 IPS-C-IN-120 (1) جايگزين با 1993 IPS-C-IN-120(0)
2003 IPS-C-IN-160(1) جايگزين با 1995 IPS-C-IN-160(0)
2015 IPS-C-IN-160 (2) جايگزين با 2003 IPS-C-IN-160(1)
2010 IPS-C-IN-190 (1) جايگزين با 1996 IPS-C-IN-190(0)
2003 IPS-G-IN-200(1) جايگزين با 1993 IPS-C-IN-200(0)
2005 IPS-C-IN-240(1) جايگزين با 1997 IPS-C-IN-240(0)
2014 IPS-C-IN-240 (2) جايگزين با 2005 IPS-C-IN-240(1)
2005 IPS-E-IN-100(1) جايگزين با 1997 IPS-E-IN-100(0)
2016 IPS-E-IN-100 (2) جايگزين با 2005 IPS-E-IN-100(1)
2012 IPS-E-IN-105 (1) جايگزين با 1997 IPS-E-IN-105(0)
2009 IPS-E-IN-110 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-IN-110(0)
2010 IPS-E-IN-120 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-IN-120(0)
2013 IPS-E-IN-130 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-IN-130(0)
2013 IPS-E-IN-140 (1) جايگزين با 1994 IPS-E-IN-140(0)
2015 IPS-E-IN-160 (2) جايگزين با 2003 IPS-E-IN-160(1)
2013 IPS-E-IN-180 (1) جايگزين با 1996 IPS-E-IN-180(0)
2001 IPS-E-IN-190 (1) جايگزين با 1995 IPS-E-IN-190(0)
2010 IPS-E-IN-190 (2) جايگزين با 2001 IPS-E-IN-190(1)
2003 IPS-G-IN-200 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-IN-200(0)
1997 IPS-G-IN-230 (0) جايگزين با 1993 IPS-E-IN-230(0)
2005 IPS-E-IN-240(1) جايگزين با 1997 IPS-E-IN-240(0)
2012 IPS-E-IN-240(2) جايگزين با 2005 IPS-E-IN-240(1)
2020 IPS-E-IN-240 (3) جايگزين با 2012 IPS-E-IN-240(2)
2003 IPS-C-IN-160(1),
IPS-E-IN-160(1),
IPS-M-IN-160 (1)
جايگزين با 1996 IPS-G-IN-160(0)
2016 IPS-G-IN-200 (2) جايگزين با 2003 IPS-G-IN-200(1)
2010 IPS-G-IN-210 (1) جايگزين با 1994 IPS-G-IN-210(0)
2010 IPS-G-IN-220 (1) جايگزين با 1997 IPS-G-IN-220(0)
2012 IPS-G-IN-230 (1) جايگزين با 1997 IPS-G-IN-230(0)
2014 IPS-G-IN-250 (1) جايگزين با 1996 IPS-G-IN-250(0)
2006 IPS-G-IN-260 (1) جايگزين با 1997 IPS-G-IN-260(0)
2006 IPS-G-IN-270(1) جايگزين با 1997 IPS-G-IN-270(0)
2010 IPS-G-IN-270 (2) جايگزين با 2006 IPS-G-IN-270(1)
2013 IPS-G-IN-290 (1) جايگزين با 1996 IPS-G-IN-290(0)
2006 IPS-G-IN-300(1) جايگزين با 1997 IPS-G-IN-300(0)
2014 IPS-G-IN-300 (2) جايگزين با 2006 IPS-G-IN-300(1)
2015 IPS-I-IN-100 (2) جايگزين با 2005 IPS-I-IN-100(1)
2005 IPS-I-IN-115 (1) جايگزين با 1995 IPS-I-IN-115(0)
2005 IPS-I-IN-100(1) جايگزين با 1997 IPS-M-IN-100(0)
2010 IPS-M-IN-110 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-IN-110(0)
2010 IPS-M-IN-120 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-IN-120(0)
2013 IPS-M-IN-130 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-IN-130(0)
2013 IPS-M-IN-140 (1) جايگزين با 1994 IPS-M-IN-140(0)
2007 IPS-M-IN-150 (1) جايگزين با 1996 IPS-M-IN-150(0)
2015 IPS-M-IN-160 (2) جايگزين با 2003 IPS-M-IN-160(1)
2006 IPS-M-IN-190(1) جايگزين با 1996 IPS-M-IN-190(0)
2010 IPS-M-IN-190 (2) جايگزين با 2006 IPS-M-IN-190(1)
2003 IPS-G-IN-200 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-IN-200(0)
2010 IPS-M-IN-220 (1) جايگزين با 1997 IPS-M-IN-220(0)
2004 IPS-M-IN-250(1) جايگزين با 1996 IPS-M-IN-250(0)
2014 IPS-M-IN-250 (2) جايگزين با 2004 IPS-M-IN-250(1)
2006 IPS-M-IN-260 (1) جايگزين با 1996 IPS-M-IN-260(0)
2007 IPS-M-IN-280 (1) جايگزين با 1996 IPS-M-IN-280(0)
2013 IPS-M-IN-290 (1) جايگزين با 1996 IPS-M-IN-290(0)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر