سه‌شنبه 25 آذر 1399 تجهیزات مکانیکی ثابت  (ME) *تاریخچه​​​​
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2004 IPS-G-ME-100 (1) جايگزين با 1993 IPS-C-ME-100(0)
2005 IPS-G-ME-110 (1) جايگزين با 1993 IPS-C-ME-110(0)
2014 IPS-G-ME-120 (1) جايگزين با 1993 IPS-C-ME-120(0)
2004 IPS-G-ME-100 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-ME-100(0)
2005 IPS-G-ME-110 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-ME-110(0)
2014 IPS-G-ME-120 (1) جايگزين با 1993 IPS-E-ME-120(0)
2010 IPS-G-ME-150 (1) جايگزين با 1996 IPS-G-ME-150(0)
2019 IPS-G-ME-150 (2) جايگزين با 2010 IPS-G-ME-150(1)
2006 IPS-G-ME-160(1) جايگزين با 1997 IPS-G-ME-160(0)
2009 IPS-G-ME-160 (2) جايگزين با 2006 IPS-G-ME-160(1)
2003 IPS-G-ME-170(1) جايگزين با 1997 IPS-G-ME-170(0)
2009 IPS-G-ME-170 (2) جايگزين با 2003 IPS-G-ME-170(1)
2003 IPS-G-ME-180(1) جايگزين با 1996 IPS-G-ME-180(0)
2009 IPS-G-ME-180 (2) جايگزين با 2003 IPS-G-ME-180(1)
2001 IPS-G-ME-200 (1) جايگزين با 1996 IPS-G-ME-200(0)
2006 IPS-G-ME-210(1) جايگزين با 1996 IPS-G-ME-210(0)
2010 IPS-G-ME-210 (2) جايگزين با 2006 IPS-G-ME-210(1)
2007 IPS-G-ME-220(1) جايگزين با 1994 IPS-G-ME-220(0)
2010 IPS-G-ME-220 (2) جايگزين با 2007 IPS-G-ME-220(1)
2006 IPS-G-ME-230(1) جايگزين با 1993 IPS-G-ME-230(0)
2009 IPS-G-ME-230(2) جايگزين با 2006 IPS-G-ME-230(1)
2019 IPS-G-ME-230 (3) جايگزين با 2009 IPS-G-ME-230(2)
2003 IPS-G-ME-245 (1) جايگزين با 1996 IPS-G-ME-245(0)
2003 IPS-G-ME-250(1) جايگزين با 1996 IPS-G-ME-250(0)
2009 IPS-G-ME-250 (2) جايگزين با 2003 IPS-G-ME-250(1)
2005 IPS-G-ME-253 (1) جايگزين با 1997 IPS-G-ME-253(0)
2004 IPS-G-ME-100 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-ME-100(0)
2005 IPS-G-ME-110 (1) جايگزين با 1993 IPS-M-ME-110(0)
2014 IPS-G-ME-120 (1)  جايگزين با 1993 IPS-M-ME-120(0)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر