سه‌شنبه 25 آذر 1399 ماشین‌آلات فرآيندي  (PM) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2005 IPS-C-PM-215(1) جايگزين با 1997 IPS-C-PM-215(0)
2009 IPS-C-PM-216(2) جايگزين با 2005 IPS-C-PM-215(1)
2003 IPS-E-PM-100(1) جايگزين با 1995 IPS-E-PM-100(0)
2009 IPS-E-PM-100(2) جايگزين با 2003 IPS-E-PM-100(1)
2019 IPS-E-PM-100(3) جايگزين با 2009 IPS-E-PM-100(2)
2005 IPS-E-PM-110(1) جايگزين با 1997 IPS-E-PM-110(0)
2009 IPS-E-PM-110(2) جايگزين با 2005 IPS-E-PM-110(1)
2019 IPS-E-PM-110(3) جايگزين با 2009 IPS-E-PM-110(2)
2004 IPS-G-PM-120(1) جايگزين با 1997 IPS-E-PM-120(0)
2003 IPS-E-PM-385(1) جايگزين با 1995 IPS-E-PM-385(0)
2010 IPS-E-PM-385(2) جايگزين با 2003 IPS-E-PM-385(1)
2004 IPS-E-PM-400(1) جايگزين با 1995 IPS-E-PM-400(0)
2010 IPS-E-PM-400(2) جايگزين با 2004 IPS-E-PM-400(1)
2014 IPS-G-PM-105(3) جايگزين با 2009 IPS-G-PM-105(2)
2004 IPS-I-PM-305(1) جايگزين با 1997 IPS-I-PM-305(0)
2015 IPS-I-PM-305(2) جايگزين با 2004 IPS-I-PM-305(1)
2002 IPS-M-PM-105(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-105(0)
2009 IPS-G-PM-105(2) جايگزين با 2002 IPS-M-PM-105(1)
2006 IPS-M-PM-115(1) جايگزين با 1996 IPS-M-PM-115(0)
2009 IPS-M-PM-125(1) جايگزين با 1994 IPS-M-PM-125(0)
2002 IPS-M-PM-130(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-130(0)
2002 IPS-M-PM-140(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-140(0)
2012 IPS-M-PM-140(2) جايگزين با 2002 IPS-M-PM-140(1)
2003 IPS-M-PM-150(1) جايگزين با 1994 IPS-M-PM-150(0)
2002 IPS-M-PM-170(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-170(0)
2009 IPS-M-PM-170(2) جايگزين با 2002 IPS-M-PM-170(1)
2002 IPS-M-PM-180(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-180(0)
2001 IPS-M-PM-190(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-190(0)
2009 IPS-M-PM-170(2) جايگزين با 2001 IPS-M-PM-190(1)
2003 IPS-M-PM-200(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-200(0)
2010 IPS-G-PM-200(2) جايگزين با 2003 IPS-M-PM-200(1)
2006 IPS-M-PM-211(1) جايگزين با 1994 IPS-M-PM-210(0)
2002 IPS-M-PM-220(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-220(0)
1993 IPS-M-PM-230(0) جايگزين با 1994 IPS-M-PM-235(0)
2002 IPS-M-PM-240(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-240(0)
2012 IPS-M-PM-240(2) جايگزين با 2002 IPS-M-PM-240(1)
2002 IPS-M-PM-250(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-250(0)
2010 IPS-G-PM-250(2) جايگزين با 2002 IPS-M-PM-250(1)
2003 IPS-M-PM-260(1) جايگزين با 1994 IPS-M-PM-260(0)
2009 IPS-G-PM-260(2) جايگزين با 2003 IPS-M-PM-260(1)
2009 IPS-M-PM-170(2) جايگزين با 1994 IPS-M-PM-270(0)
2005 IPS-M-PM-290(1) جايگزين با 1996 IPS-M-PM-290(0)
2015 IPS-M-PM-290(2) جايگزين با 2005 IPS-M-PM-290(1)
2003 IPS-M-PM-300(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-300(0)
2003 IPS-M-PM-310(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-310(0)
2002 IPS-M-PM-320(1) جايگزين با 1993 IPS-M-PM-320(0)
2003 IPS-M-PM-330(1)  جايگزين با 1994 IPS-M-PM-330(0)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر