شنبه 29 آذر 1399 فرآیند و مواد شیمیایی  (PR) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
2016 IPS-E-PR-150(1)& جايگزين با 1997 IPS-E-PR-150(0)
IPS-G-GN-230(1)
2009 IPS-E-PR-190(1)  جايگزين با 1996 IPS-E-PR-190(0)
2009 IPS-E-PR-230(1)  جايگزين با 1996 IPS-E-PR-230(0)
2015 IPS-E-PR-250(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-250(0)
2006 IPS-E-PR-260(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-260(0)
2015 IPS-E-PR-290(1)  جايگزين با 1996 IPS-E-PR-290(0)
2009 IPS-E-PR-360(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-360(0)
2021 IPS-E-PR-360(2)  جايگزين با 2009 IPS-E-PR-360(1)
2009 IPS-E-PR-370(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-370(0)
2019 IPS-E-PR-370(2)  جايگزين با 2009 IPS-E-PR-370(1)
2019 IPS-E-PR-380(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-380(0)
2018 IPS-E-PR-420(1)  جايگزين با 1996 IPS-E-PR-420(0)
2009 IPS-E-PR-450(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-450(0)
2009 IPS-E-PR-460(1)  جايگزين با 1994 IPS-E-PR-460(0)
2009 IPS-E-PR-470(1)  جايگزين با 1996 IPS-E-PR-470(0)
2006 IPS-E-PR-491(1)& جايگزين با 1997 IPS-E-PR-491(0)
IPS-E-PR-492(1)
2015 IPS-E-PR-700(1)  جايگزين با 1995 IPS-E-PR-700(0)
2018 IPS-E-PR-700(2)  جايگزين با 2015 IPS-E-PR-700(1)
2010 IPS-E-PR-725(1)  جايگزين با 1996 IPS-E-PR-725(0)
2010 IPS-E-PR-730(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-730(0)
2010 IPS-E-PR-735(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-735(0)
2014 IPS-E-PR-745(1)  جايگزين با 1993 IPS-E-PR-745(0)
2010 IPS-E-PR-750(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-750(0)
2014 IPS-E-PR-755(1)  جايگزين با 1993 IPS-E-PR-755(0)
2009 IPS-E-PR-771(1)  جايگزين با 1997 IPS-E-PR-771(0)
2014 IPS-E-PR-845(1)  جايگزين با 1996 IPS-E-PR-845(0)
2009 IPS-E-PR-850(1)  جايگزين با 1999 IPS-E-PR-850(0)
2010 IPS-E-PR-880(1) جايگزين با 1997 IPS-E-PR-880(0)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر