شنبه 29 آذر 1399 نقشه های استانداردی
IPS           ویرایش           عنوان
D-AR010   1997 اختصارات و نمادها براي نقاشي هاي تهويه مطبوع 
D-AR011   1997 يادداشت هاي عمومي براي سيستم تهويه مطبوع 
D-AR012   1997 ساپورت هاي  لوله
D-AR013   1997 جزئيات ساخت کانال و ساپورت ها
D-AR014   1997 جزئيات نصب تجهيزات فن ، تهويه مطبوع اتاق و کولرهاي صحرايي
D-AR017   1997 سيستم تعادل هوا و سيستم تهويه آشپزخانه
D-AR018   1997 چيدمان اتصال براي توليد گرما و سيستم مخزن سوخت
D-AR019   1997 جزئيات نصب پمپ معمول
D-CE101   1997 اتصالات سازه اي فولادي- اتصال برشي تیر به ستون
D-CE104   1997 جزئيات متداول ضدآتش برای اعضاي سازه‌ای
D-CE141   1997 جزئيات متداول پله هاي صنعتي و هندريل - همه واحدهاي فرآيندی
D-CE142   1997 سکوها و پله‌های صنعتی
D-CE150   1997 اتصالات سازه اي فولادي- اتصال لنگر صفحه انتهایی تیر HEA200
D-CE175   1997 جزئيات بتني پيش ساخته کناره‌ها، ورودی جوی‌ها و کانال‌های مربوط به جاده‌ها
D-CE176   1997 مقطع متداول جوی‌ها
D-CE177   1997 مسیر پیاده‌رو بر روی جوی‌ها
D-CE190   1997 محفظه شيرآلات و کانال‌های عبور لوله هاي آب (متداول)
D-CE191   1997 مخزن سپتيک متداول
D-CE201   1997 انکربولت‌های متداول (نوع ، L ، S ، LS ، JS ، T ، S ، U ، B)
D-CE210   1997 جزئيات معماري يک شرح ساختمانی از مقاطع مرجع
D-CE211   1997 جزییات دیوار جان‌پناه به همراه نعل درگاه بتنی و بادگیر
D-CE212   1997 جزئيات مربوط به لوله‌کشی و نصب سینک، وان، توالت و فلاش تانک و سینی حمام
D-CE213   1997 جزئيات مقطع دودکش
D-CE214   1997 جزئيات سقف کاذب
D-CE215   1997 جزئيات اتصال ورق گالوانيزه موج دار براي سقف ها و ديوارها
D-CE216   1997 جزییات نشیمن پنجره و طاقچه
D-CE217   1997 جزئيات محل تخلیه آب‌های سطحی سقف
D-CE218   1997 جزییات تیرهای نعل درگاه بتنی و فولادی
D-CE219   1997 جزئيات نصب واحد تهویه هوا
D-CE220   1997 دال کف، پايه ديوار و پی
D-CE221   1997 درزهای انبساط
D-CE222   1997 جزئيات سقف
D-CE233   1997 جزئيات متداول چربي‌گیر (فاضلاب)
D-CE240   1997 گودال متداول جذبی
D-CE241   1997 حوضچه جمع‌آوری فاضلاب
D-CE250   1997 دسترسی بهداشتی آجری
D-CE251   1997 دسترسی بهداشتی بتنی
D-CE252   1997 دریچه‌ و قاب چدنی برای دسترسی‌ها با قطر 600 میلیمتر
D-CE300 2012 طرح متداول بافت زنجیره برای فنس نوع 1
D-CE301 2012 طرح متداول بافت زنجیره برای فنس نوع 2
D-CE302 2012 طرح متداول بافت زنجیره برای فنس نوع 3
D-CE303 2012 طرح متداول بافت زنجیره برای فنس (عرض 1.2 و 4.8 متر)
D-CE401   1997 دیوارهای محافظ مخازن، پله‌ها و لوله‌های عبور تاسیسات
D-CE411   1997 مخزن بتني مسلح نيمه دفن شده
D-CE412   1997 مخزن آب نصب در ارتفاع 30 متر
D-CE500   1997 دسته‌بندی سيستم هاي دفع بهداشتی پساب
D-CE501   1997 لوله عمودی جمع‌آوری فاضلاب و انشعابات آن
D-CE502   1997 لوله عمودی تهویه فاضلاب و انشعابات آن
D-CE503   1997 انشعابات جمع آوری فاضلاب تا ابتدای لوله عمودی اصلی
D-EL100   1997 فهرست نقشه های استانداردهای برق
D-EL101   1997 نمادهاي برقي، اختصارات، شماره تجهیز و يادداشت‌هاي عمومي
D-EL200   1997 جزئيات نصب تجهیزات قدرت، فهرست
D-EL201   1997 جزئيات نصب و راه اندازي تجهیزات قدرت، موتورهای LV  (افقي)
D-EL202   1997 جزئيات نصب و راه اندازي تجهیزات قدرت، موتورهای LV  (عمودي)
D-EL203   1997 جزئيات نصب و راه اندازي تجهیزات قدرت، شيرهای موتوردار (بر روی مخزن)
D-EL204   1997 جزئيات نصب و راه اندازي برق، مخزن قدرت
D- EL205   1997 جزئيات نصب و راه اندازي تجهیزات قدرت، لوله هاي کاندوئیت استاب
D-EL206   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، پایانه کابل براي موتور 
D-EL207   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، شناسایی شماره و مکان کابل
D-EL208   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، نشانگر مسیر و مکان کابل
D-EL209   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، بانک داکت کابل بتوني (عبور از جاده)
D-EL210   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت (ترانشه هاي کابل)
D-EL211   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، کاندوئیت و نگهدارنده کابل
D-EL213   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، ايستگاه کنترل چندگانه
D-EL215   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، اتاق کابل
D-EL216   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، پایه براي ايستگاه کنترل
D-EL217   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، نصب پایه براي ايستگاه کنترل
D-EL218   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، نمودار انتخاب کاندوئیت
D-EL219   1997 جزئيات نصب و راه اندازی تجهیزات قدرت، نمودار انتخاب گلند کابل
D-EL300   1997 جزئيات نصب روشنايي (فهرست)
D-EL303   1997 جزئيات نصب روشنايي، نصب چراغ روشنايي فلورسنت (سوار بر تير فلزي)
D-EL304   1997 جزئيات نصب روشنايي، نصب چراغ روشنايي فلورسنت نصب شده بر روي ستون فولادي
D-EL305   1997 جزئيات نصب روشنايي، نصب چراغ روشنايي فلورسنت نصب شده بر روي تيرچه بتوني
D-EL306   1997 جزئيات نصب روشنايي، نصب چراغ روشنايي فلورسنت نصب شده بر روي سازه بتوني
D-EL307   1997 جزئيات نصب روشنايي، نصب چراغ روشنايي فلورسنت نصب شده بر روي سکو به صورت ایستاده
D-EL308   1997 جزئيات نصب روشنايي، نصب چراغ روشنايي فلورسنت خیابانی
D-EL309   1997 چراغ روشنايي بخار جیوه (سوار بر تير فولادي)
D-EL310   1997 چراغ روشنايي بخار جیوه (سوار بر تيرچه بتوني)
D-EL311   1997 چراغ روشنايي بخار جیوه (نوع براکت)
D-EL312   1997 نورافکن (سوار بر سازه فولادي)
D-EL313   1997 نورافکن (سوار بر سازه بتوني)
D-EL314   1997 نورافکن (سوار بر نرده)
D-EL315   1997 نورافکن (سوار بر تير فولادي)
D-EL316   1997 نورافکن (نصب شده روي قطب)
D-EL317   1997 چراغ هشدار دهنده هواپيما (سوار بر پشته)
D-EL318   1997 چراغ روشنايي باغ 
D-EL319   1997 نگهدارنده کاندوئیت (سوار بر نردبان)
D-EL320   1997 نصب جعبه تقسیم
D-EL321   1997 نورافکن (سوار بر برج)
D-EL400   1997 جزئيات نصب زميني (فهرست)
D-EL401   1997 جزئيات نصب زميني (ميله زمين)
D-EL402   1997 جزئيات نصب زميني، اتصال سیم انشعاب
D-EL403   1997 جزئيات نصب زميني موتور (افقي)
D-EL404    1997 جزئيات نصب زميني موتور (عمودي)
D-EL407     1997 جزئيات نصب زميني ايستگاه کنترل چندگانه
D-EL408   1997 جزئيات نصب زميني درام، برج، مخزن عمودي
D-EL409   1997 جزئيات نصب زميني دروازه، فنس
D-EL410   1997 جزئيات نصب زمینی، لوله رک
D-EL411   1997 جزئيات نصب زمینی، قطب روشنايي
D-EL412   1997 جزئيات نصب زمینی، تجهیزات بارگیری
D-EL413   1997 جزئيات نصب زمینی، لگ زمین
D-EL414   1997 جزئيات نصب زمینی، لوله کاندوئیت استاب
D-EL415   1997 جزئيات نصب زمینی، نگهدارنده کاندوئیت
D-EL417   1997 جزئيات نصب زمینی، نمودار انتخاب
D-EL800   1997 نوار گرمکن برقی، (فهرست)
D-EL801   1997 نوار گرمکن برقی، جزئیات ناحیه فرآیندی
D-EL802   1997 نوار گرمکن برقی، نمای نمونه
D-EL803   1997 نوار گرمکن برقی، سیم‌کشی نمونه
D-IN010   1997 تقشه های استانداردی ابزاردقیق (فهرست)
D-IN100   1997 نصب ترموکوپل Knife Edge Tube Skin
D-IN101   1997 نمودار انتخاب جزئیات ترموول پیچی برای نصب ترموکوپلها، حسگر دمای مقاومتی، بی متال، ترمومترها و تجهیزات چاههای آزمون
D-IN102   1997 چینش لوله در صفحه اوريفيس
D-IN103   1997 ساخت صفحه اوریفیس
D-IN104   1997 نصب تجهیزات ابزار دقيق لوله‌هاي تحت فشار
D-IN105   1997 جزئيات و لوازم اتصالات ابزار دقيق (نصب لوله‌های هوا)
D-IN106   1997 ابزارها و لوازم نگهدارنده (نصب و سوار نمودن)
D-IN107   1997 تریسنگ بخار ابزار دقيق
D-IN112   1997 نصب تجهیز/کنترل‌گر سطح‌سنج ظرف ميعانات
D-IN115   1997 ظرف میعانات و چمبر عایق
D-IN116   1997 پانل هاي استاندارد ابزار دقيق
D-ME002   1997 قلاب بالابر برای بالابردن مخازن تا 60 تن 
D-ME003   1997 قلاب بالابر برای بالابردن مخازن  تا 200 تن
D-ME010   1997 اجزای دریچه خروجی دامنی  نگهدارنده مخزن عمودی
D-ME011   1997 اجزای صفحه پایه و پایه نگهدارنده
D-ME015   1997 نگهدارنده برای عایق کاری گرم و ضد حریق
D-ME030   1997 اجزای گرداب شکن (چرخش گیر)
D-ME031   1997 ضربه گیر برای غلتک و ستون
D-ME040   1997 اجزای بالابر عمودی
D-ME041   1997 بالابر برای کلاهک افقی چگالنده و مبدل حرارتی
D-ME042   1997 اجزای لولا و بالابر دریچه تمییزکاری
D-ME050   1997 آب بندها برای مخازن افقی
D-ME100   1997 پلاک شناسایی  براي مخازن تحت فشار
D-ME101   1997 پلاک شناسایی و نگهدارنده پلاک شناسایی  براي  مبدل های حرارتی
D-ME104   1997 جزئيات پایه زينی براي مخازن افقي
D-ME140   1997 تجهیزات برای مخزن ذخیره سوخت به ظرفیت 12 متر مکعب
D-ME200   1997 نردبان ها و سکوهای مخازن:  جزئيات  نوعی
D-ME220   1997 توزيع کننده افقی براي مخازن عمودي
D-ME300   1997 ليست کوتاه بخش مکانیک
D-PI100   1997 اختصارات نقشه های  لوله کشی و ابزار دقیق
D-PI101   1997 نمادهاي شيرآلات و اتصالات براي نقشه هاي لوله کشي
D-PI102   1997 آرایش واحد نوعی و چيدمان لوله (پایپ رک)
D-PI103   1997 فاصله گذاری خط لوله
D-PI104   1997 جزئيات نمونه خنک کننده
D-PI106   1997 ابعاد شيرآلات و اتصالات براي طراحي لوله کشي
D-PI111   1997 تله هاي تمییز کننده خط لوله
D-PI112   1997 آرایش  لوله کشی نمونه ای  براي پمپ ها و توربين هاي بخار
D-PI114   1997 صافي مکشی نوع  تی
D-PI116   1997 صافي مکشی موقت نوع تخت
D-PI117   1997 صافي مکشی نوع مخروطي
D-PI119   1997 جزئيات انسداد فشار
D-PI120   1997 جزئيات انسداد بخار
D-PI121   1997 آزمون هیدرواستاتیک مجاز - فشار آزمون  انسداد برحسب  ضخامت  
D-PI122   1997 منيفولد لوله کشي شير کنترل
D-PI123   1997 نصب شیر رهاسازی (اطمینان) و سامانه رهایش
D-PI124   1997 امکانات تزريق کف زیر سطحی آتش نشاني
D-PI125   1997 چیدمان لوله کشی  تله بخار و قطره چکان
D-PI126   1997 لوله کشی جزئيات رديابي بخار 4 اینچ (DN 100) و کوچکتر
D-PI127   1997 جزئيات ژاکت بخار
D-PI128   1997 جزییات ايستگاه بهره برداری ، جایگاه شيلنگ و دوش اضطراري
D-PI129   1997 خم های مورب
D-PI130   1997 تکیه گاه های لوله
D-PI137   1997  دریچه بازرسي در عايق کاری تجهيزات
D-PI138   1997 مهاربند ارتعاش
D-PI141   1997 رینگ قطره چکانی ½ "(DN 15) 24" (DN 600)
D-PI143   1997 جاده اختصاصی خط لوله (حریم اختصاصی)
D-PI146   1997 آداپتورهاي داراي قفل نوع A ، B ، C و D
D-PI148   1997 حلقه و کور  (رینگ و انسداد) براي DN 650 (26 ") DN 1500 (60") R.F. فلنج های آر اف
D-PI149   1997 ميله هاي راهنمای خراشنده براي خطوط لوله تی شکل
D-PI175   1997 تقاطع جاده اصلي و تقاطع جاده فرعی خط لوله 
D-TP700   1997 ايندكس نقشه‌هاي سيستم حافظت کاتديک
D-TP701   1997 نصب يکسوساز ترانسفورماتور حافظت کاتدي براي ايستگاه C.P.  با Ground Bed در خارج از حصار
D-TP702   1997 نصب و جزئيات جعبه تست سيستم حفاظت کاتديک (نوع 2) 
D-TP703   1997 اتصال لوله کابل سيستم حافظت کاتديک
D-TP704   1997 نصب و جزئيات جعبه تست سيستم حفاظت کاتديک (نوع 1) 
D-TP705   1997 نصب  آند عمودي Ground Bed سيستم حافظت کاتديک (Typical)
D-TP706   1997 نصب  آند افقي Ground Bed سيستم حافظت کاتديک (Typical)
D-TP707   1997 نصب نوع آبي  Deep-Well  Grounded سيستم حافظت کاتديک (Typical)
D-TP708   1997 جزئيات ساخت  طناب و کابل براي Deep Well Ground Beds نوع آبي سيستم حفاظت کاتديک
D-TP709   1997 جزئيات حصار بندي و پي ريزي براي ايستگاه هاي C.P. سيستم حفاظت کاتديک(خط انتقال)
D-TP710   1997 Potential Test Pointخط انتقال و نشانگر لوله سيستم حفاظت کاتديک
D-TP711   1997 نصب آند Cluster Magnesium سيستم حفاظت کاتديک
D-TP712   1997 ترکيب نشانگر، نقطه تست و جعبه Bond براي آندهاي فداشونده در سيستم حفاظت کاتديک
D-TP713   1997 نصب Bore Well Ground Bed در سيستم حفاظت کاتديک (نوع خشک)
D-TP714   1997 جزئيات نصب وضعيت آند Magnesium Ribbon در سيستم حفاظت کاتديک : جريان
D-TP715   1997 نصب ترانسفورماتور / يکسو کننده  با Deep Well Type Ground Bed در سيستم حفاظت کاتديک
D-TP716   1997  نقطه آزمونTransmission Line Cased Crossing Potential  و نشانگر لوله در سيستم حفاظت کاتديک
D-TP717   1997 سيستم Earthing در سيستم حفاظت کاتديک (Typical)
D-TP718   1997 جزئيات حصار بندي و پي ريزي براي ايستگاه هاي C.P. سيستم حفاظت کاتديک واقع در محدوديت هاي شهري 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر