دوشنبه 3 آبان 1400 ماشین آلات عمومی  (GM) *تاریخچه
تاريخ
(ويرايش جديد)
IPS
(ويرايش جديد)
وضعيت تاريخ
(ويرايش قبلي)
 IPS
(ويرايش قبلي)
1997 IPS-I-GN-335 (0) تغييريافته به 1997 IPS-I-GM-335 (0)
1997 IPS-I-GN-350 (0) تغييريافته به 1997 IPS-I-GM-350 (0)
1997 IPS-M-GN-110 (0) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-110 (0)
1997 IPS-M-GN-240 (0) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-140 (0)
1997 IPS-M-GN-150 (0) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-150 (0)
2005 IPS-M-GN-160 (1) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-170 (0)
1997 IPS-M-GN-210 (0) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-210 (0)
1997 IPS-M-GN-260 (0) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-260 (0)
1997 IPS-M-GN-340 (0) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-340 (0)
2005 IPS-M-GN-350 (1) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-350 (0)
1995 IPS-M-GN-330 (0) تغييريافته به 1995 IPS-M-GM-360 (0)
2003 IPS-M-GM-365 (1) تغييريافته به 1996 IPS-M-GM-365 (0)
2003 IPS-M-GN-365 (1) تغييريافته به 2003 IPS-M-GM-365 (1)
2004 IPS-G-GN-370 (1) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-370 (0)
1997 IPS-M-GN-375 (0) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-375 (0)
1996 IPS-M-GN-450 (0) تغييريافته به 1996 IPS-M-GM-450 (0)
1997 IPS-M-GN-470 (0) تغييريافته به 1997 IPS-M-GM-470 (0)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر