رشته فرآورده هاي نفتي (PP)

استانداردهاي تدوين جديد IPS-T-PP-140:2021, IPS-T-PP-135:2021,IPS-T-PP-130:2021,IPS-T-PP-125:2021 و IPS-T-PP-145:2021 در بخش استانداردهاي اجباري قابل بهره برداري مي باشند.

رشته مهندسي بهره برداري از نفت خام (CP)

استاندارد تدوين جديد IPS-G-CP-400:2020 در بخش استانداردهاي اجباري قابل بهره برداري مي باشد.

رشته حفاظت فني (TP)

استانداردهاي تدوين جديد IPS-M-TP-790:2019 و 2019:IPS-E-TP-702 در بخش استانداردهاي اجباري قابل بهره برداري مي باشند.

رشته برق (ٍEL)

ويرايش جديد استاندارد IPS-M-EL-144:2021 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

رشته ماشين آلات فرآيندي (PM)

استاندارد IPS-E-PM-110:2019 با شماره ملي 22785 در بخش استانداردهای معتبر و اجباری قابل بهره برداري مي باشد.

رشته لوله كشي (PI)

ويرايش جديد استاندارد IPS-M-PI-190:2020 در بخش استانداردهای معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

رشته عمومي (GN)

ويرايش جديد استاندارد IPS-E-GN-000:2020 قابل بهره برداري مي باشد.

رشته حفاظت فني (TP)

استانداردهاي تدوين جديد، جايگزين و منسوخ شده در رشته حفاظت فني (TP)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر