رشته فرايند و مواد شيميايي (ِPR)

ويرايش جديد استاندارد IPS-E-PR-700:2018 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

رشته فرايند و مواد شيميايي (ِPR)

ويرايش جديد استانداردهای IPS-E-PR-380:2019 و IPS-E-PR-360:2021 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

رشته برق (EL)

استاندارد IPS-M-EL-143:2019 با شماره ملي 22874 در بخش استانداردهاي معتبر و اجباري قابل بهره برداري مي باشد.

رشته حفاظت فنی (TP)

ويرايش جديد استاندارد IPS-M-TP-750:2021 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

رشته حفاری (DR)

استاندارد تدوين جديد IPS-G-DR-700:2021 با عنوان الزامات و ضوابط فنی نمودارگیری از چاه های نفت و گاز در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

رشته مهندسي بهره برداري از نفت خام (CP)

استاندارد تدوين جديد IPS-G-CP-210:2021 با عنوان طراحی و ساخت چاله‌های سوزا در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

رشته ایمنی (SF)

نسخه اصلاح شده استاندارد IPS-C-SF-550 با عنوان SAFETY BOUNDARY LIMIT در بخش استانداردهاي معتبر و اجباري قابل بهره برداري مي باشد.

رشته لوله کشی (ٍPI)

استاندارد IPS-E-PI-140:2019 با شماره ملي 22857 در بخش استانداردهاي معتبر و اجباري قابل بهره برداري مي باشد.

رشته فرآورده هاي نفتي (PP)

استانداردهاي تدوين جديد IPS-T-PP-140:2021, IPS-T-PP-135:2021,IPS-T-PP-130:2021,IPS-T-PP-125:2021 و IPS-T-PP-145:2021 در بخش استانداردهاي اجباري قابل بهره برداري مي باشند.

رشته مهندسي بهره برداري از نفت خام (CP)

استاندارد تدوين جديد IPS-G-CP-400:2020 در بخش استانداردهاي اجباري قابل بهره برداري مي باشد.

رشته حفاظت فني (TP)

استانداردهاي تدوين جديد IPS-M-TP-790:2019 و 2019:IPS-E-TP-702 در بخش استانداردهاي اجباري قابل بهره برداري مي باشند.

رشته برق (ٍEL)

ويرايش جديد استاندارد IPS-M-EL-144:2021 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

رشته ماشين آلات فرآيندي (PM)

استاندارد IPS-E-PM-110:2019 با شماره ملي 22785 در بخش استانداردهای معتبر و اجباری قابل بهره برداري مي باشد.

رشته لوله كشي (PI)

ويرايش جديد استاندارد IPS-M-PI-190:2020 در بخش استانداردهای معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

رشته عمومي (GN)

ويرايش جديد استاندارد IPS-E-GN-000:2020 قابل بهره برداري مي باشد.

رشته حفاظت فني (TP)

استانداردهاي تدوين جديد، جايگزين و منسوخ شده در رشته حفاظت فني (TP)
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر